Regulamin

REGULAMIN

&1. DEFINICJE

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usługi Greencook.pl ,
 2. Sprzedawca – Właściciel serwisu Greencook.pl - GREENLAB Agnieszka Szymanek-Feldman z siedzibą w Kluczborku ul. Krakowska 21/4, 46-200 Kluczbork, NIP 7511668547, REGON 161554742.
  Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z usługi Greencook.pl oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
 4. Umowa Sprzedaży - umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Sprzedawcą, a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;
 5. Serwis Greencook.pl - strona internetowa umieszczona pod adresem: http://www.greencook.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej integralną część,
 6. Aplikacja mobilna - program do kompleksowego zarządzania planem żywieniowym wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami stanowiącymi jego część możliwy do pobrania z Serwisu Greencook.pl na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS.
 7. Usługa – dostęp do serwisu Greencook.pl i Aplikacji mobilnej,
 8. Abonament - opłata za korzystanie z wybranych przez Użytkownika odpłatnych usług w Serwisie,
 9. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 11. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

&2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usługi Greencook.pl polegającej na tworzeniu indywidualnych planów diet na podstawie wprowadzonych przez Użytkownika informacji.
 2. Użytkownik z chwilą zapłaty za Usługę potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 3. Użytkownik będący osobą fizyczną oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Użytkownik korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywane i przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz Podmioty Zewnętrzne. Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:

Dane osobowe

Cel przetwarzania

Imię i nazwisko

Utrzymywanie korespondencji e-mail, informowanie o aktualnych ofertach i promocjach

Adres e-mail

Weryfikacja płatności, Korespondencja e-mail, kontakt z Użytkownikiem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu, informowanie o aktualnych ofertach i promocjach

Płeć

Obliczenie indywidualnego planu diety na podstawie ankiety żywieniowej

Waga

Obliczenie indywidualnego planu diety na podstawie ankiety żywieniowej

Wzrost

Obliczenie indywidualnego planu diety na podstawie ankiety żywieniowej

Wiek

Obliczenie indywidualnego planu diety na podstawie ankiety żywieniowej

Stopień aktywności fizycznej

Obliczenie indywidualnego planu diety na podstawie ankiety żywieniowej

Preferencje żywieniowe

Obliczenie indywidualnego planu diety na podstawie ankiety żywieniowej

 1. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa Polityka prywatności dostępna pod adresem: http://greencook.pl/polityka-prywatnosci
 2. Opłacenie Usługi przez Użytkownika poprzez kanał płatności elektronicznych dostępny po wybraniu planu Abonamentu na stronie www.greencook.pl jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży o treści analogicznej do treści niniejszego Regulaminu.
 3. Treści udostępniane Użytkownikom w ramach dostępu do usługi Greencook.pl, w tym szczególnie przepisy, zdjęcia, sposób przygotowania, wygląd i treść Serwisu Greencook.pl, stanowią własność Administratora Serwisu i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Administratora na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości.
 4. Administrator zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu Greencook.pl może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Administratora wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe spożywanie posiłków przez Użytkownika w planie diety wygenerowanym w ramach Usługi, w tym spożycie w sprzeczności ze stanem zdrowia Użytkownika, w tym wywołane wskutek chorób istniejących oraz przebytych, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, nietolerancji laktozy, występujących alergii, czy zażywanych leków. W przypadku wątpliwości co do braku przeciwskazań do spożywania zamawianych posiłków, Użytkownik powinien skonsultować te okoliczności z lekarzem. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Użytkownikowi oraz szkód, które powstały w związku z realizacją Umowy bez koniecznej konsultacji lekarskiej.
 6. Indywidualny plan dietetyczny wygenerowany w serwisie Greencook.pl nie jest przeznaczony dla kobiet ciężarnych lub karmiących piersią oraz osób chorujących na cukrzycę (niezależnie od typu cukrzycy). Osoby takie nie powinny korzystać z Serwisu.
 7. Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej i informacje zawarte w nim nie są poradami medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarza lub dietetyka.

 

&3. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Techniczne warunki korzystania z Usługi mają znaczenie dla prawidłowości jej funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej lub aplikacji mobilnej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:

- połączenie z siecią Internet,

- przeglądarka internetowa:

 • - Chrome w wersji 42 lub wyższej,
 • - Firefox w wersji 4 lub wyższej,
 • - Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej,
 • - Opera w wersji 15 lub wyższej,
 • - Safari w wersji 8 lub wyższej,

- posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 1. W przypadku usługi dostępu do Aplikacji i chęci korzystania z niej na urządzeniu mobilnym wymagane jest posiadanie telefonu lub tabletu z systemami iOS lub Android 2.3 (lub nowszej wersji).
 2. Usługa może działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednak Administrator ich nie wspiera i nie może zagwarantować, że Usługa będzie funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.

 

&4. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu może zamówić Usługę, wybierając jeden z dostępnych planów Abonamentu dostępnych pod adresem: http://greencook.pl/pakiety
 2. Ceny Abonamentów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).
 3. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Usługi jest posiadanie aktywnego w danym momencie Abonamentu na wybrany pakiet.
 4. Aktywacja danego Abonamentu następować będzie każdorazowo z chwilą potwierdzenia zaksięgowania zapłaty wybranego Abonamentu.
 5. W ramach Abonamentu Użytkownik otrzymuje dostęp na określoną liczbę dni do Usługi, która w zależności od wybranego pakietu wynosi:

- pakiet Green – 30 dni

- pakiet Silver – 90 dni

- pakiet Gold – 180 dni

 1. Ważność dostępu do Usługi liczona jest w dniach, począwszy od chwili jego aktywacji do ostatniego dnia okresu obowiązywania danego Abonamentu.
 2. Okres ważności Usługi jest niepodzielny i nieprzerwany, w szczególności nie jest uzależniony w jakikolwiek sposób od ilości dni objętych wygenerowanymi w tym okresie indywidualnymi planami dietetycznymi.
 3. Przez okres dostępu do Usługi, rozumie się w szczególności dostęp do:
 • - testu pozwalającego na personalizację indywidualnego planu diety dla Użytkownika (Lifestyle Quiz),
 • - zestawu przepisów na cały okres wykupionego dostępu do Usługi w ilości do wyboru – 3, 4 lub 5 dań dziennie.
 • - listy zakupów,
 • - aplikacji mobilnej.
 1. Niewykonanie przez Użytkownika czynności pozwalających na wygenerowanie indywidualnego planu diety nie wpływa na czas trwania dostępu do Usługi.
 2. Abonament można wykupić wyłącznie przedpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy w jeden ze sposobów proponowanych Użytkownikowi przez operatora płatności, którym jest Dotpay SA z siedzibą w Krakowie prowadząca serwis dotpay.pl
 3. Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są odpłatne usługi Greencook.pl ze względu na fakt, iż za zgodą Użytkownika świadczenie tych usług przez Sprzedawcę następuje przed upływem 10 (dziesięciu) dni od daty zawarcia Umowy, właściwości tych usług są ściśle związane z osobą Użytkownika oraz świadczenia dokonane przez Sprzedawcę w wykonaniu Umowy nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich charakter.

 

&5. REKLAMACJE

 1. Reklamacje co do usług świadczonych przez Sprzedawcę oraz co do funkcjonowania Serwisu, Aplikacji lub Usługi mogą być zgłaszane:
  a) mailowo pod adresem: kontakt@greencook.pl,
  b) w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wystąpienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej oznaczenie Użytkownika zgłaszającego reklamację, wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji oraz wskazanie oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dni doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych w ust. 2 powyżej lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane Sprzedawca zwróci się do Użytkownika, nie później niż w przeciągu 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia, o jego uzupełnienie.
 5. Użytkownik zostanie powiadomiony o zajętym przez Sprzedawcy stanowisku co do wniesionej reklamacji na adres poczty elektronicznej przypisany do konta Użytkownika, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.

 

&6. PRAWA KONSUMENTA

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. a) https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 3. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 4. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 6. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 7. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 8. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 9. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707

 

&7. DANE OSOBOWE 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego  zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Użytkownika wyrazi na to osobną zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Szczegółowe sposoby kategorii danych oraz sposobu ich wykorzystania są opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: http://greencook.pl/polityka-prywatnosci

 

&8. PRAWA AUTORSKIE

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Indywidualny plan dietetyczny generowany w serwisie Greencook.pl ma charakter utworu i podlega ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
 2. W ramach realizacji umowy Użytkownik nie nabywa majątkowych praw autorskich do Indywidualnego planu diety. Użytkownik upoważniony jest jedynie do wykorzystania go we własnej diecie. W związku z powyższym zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości tego planu jak i jego części:

- udostępnianie osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji medycznych,

- publikowanie niezależnie od formy publikacji,

- kopiowanie, powielanie na potrzeby inne, niż własny użytek.

Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby treść Indywidualnego planu diety nie została ujawniona osobom niepowołanym.

 

&9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 2. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z usług świadczonych przez Sprzedawcę rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 4. W zakresie nieobjętym postanowieniami niniejszego Regulaminu, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.